“禾本科”的版本间的差异

来自多识植物百科
跳转至: 导航搜索
分类列表
分类列表
第589行: 第589行:
 
::::*274. ''{{Nt|Avenella|e}}'' {{Au|[[Drejer]]}}
 
::::*274. ''{{Nt|Avenella|e}}'' {{Au|[[Drejer]]}}
 
::::*275. [[发草属]] ''{{Nt|Deschampsia|n}}'' {{Au|[[P. Beauv.]]}}
 
::::*275. [[发草属]] ''{{Nt|Deschampsia|n}}'' {{Au|[[P. Beauv.]]}}
::::*276. [[棒芒草属]] {{Cn|据属名,coryne(大头棒)和phorus(具有),指其芒针向上渐粗,如大头棒状。|}} ''{{Nt|Corynephorus|e}}'' {{Au|[[P. Beauv.]]}}
+
::::*276. [[棒芒草属]] {{Cn|据属名,coryne(大头棒)和phorus(具有),指其芒针向上渐粗,如大头棒状。|}} ''{{Nt|Corynephorus|e}}'' {{Au|[[P. Beauv.]]|1812|nom. cons.}}
 +
::::::{{Sy|ug}} ''{{Nt|Weingaertneria|e}}'' {{Au|[[Bernh.]]|1800|nom. rej.|hn=Corynephorus|hau=[[P. Beauv.]]|hyr=1812}}
 
::::*277. [[舞芒草属]] {{Cn|据属名,peri-(周围)和ball-(舞),指模式种的芒随湿度不同有伸缩运动。|刘夙}} ''{{Nt|Periballia|e}}'' {{Au|[[Trin.]]}}
 
::::*277. [[舞芒草属]] {{Cn|据属名,peri-(周围)和ball-(舞),指模式种的芒随湿度不同有伸缩运动。|刘夙}} ''{{Nt|Periballia|e}}'' {{Au|[[Trin.]]}}
 
::::*278. [[银须草属]] ''{{Nt|Aira|n}}'' {{Au|[[L.]]|1753|nom. et typ. cons.}}
 
::::*278. [[银须草属]] ''{{Nt|Aira|n}}'' {{Au|[[L.]]|1753|nom. et typ. cons.}}

2019年8月16日 (五) 17:30的版本

hé běn kē
禾本科
多识被子植物系统分类
(基于APG IV系统
[1] 编
域: 真核域 Eukaryota
总界: 多貌总界 Diaphoretickes
界: 植物界 Plantae
亚界: 绿色植物亚界 Viridiplantae
总门: 轮藻总门 Charophyta Superdivisio
门: 木贼门 Equisetophyta
亚门: 木贼亚门 Equisetophytina
演化支: 种子植物 seed plants
纲: 木兰纲 Magnoliopsida
亚纲: 百合亚纲 Liliidae
超目: 鸭跖草超目 Commelinanae
目: 禾本目 Poales
科: 禾本科 Poaceae
Barnhart (1895), nom. cons.
(=Gramineae Giseke (1792), nom. cons. et alt.)
科名模式
早熟禾属 Poa
L. (1753)

 783属,见正文

异名[2]

禾本科PoaceaeGramineae)是被子植物的一个,有783属,11000种以上。

本科是被子植物的第五大科,单子叶植物的第二大科;但因本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物,是植物界中经济价值最大的科。

词源

禾本科的学名Poaceae由模式属早熟禾属学名Poa复合形式Po-加上表示科的等级后缀-aceae构成。其描述性互用名称Gramineae是由拉丁语形容词gramineus, -a, -um(禾草状的)的阴性复数形式派生的名词,是禾本科植物的描述性统称。这两个词均为复数形式,故在做主语时应与动词的复数形式搭配。

本科中文名为一描述性名称,是描述性互用名称Gramineae的翻译,“禾本”可以视为对本科植物生活型的一种描述(类似草本木本藤本);这一中文名因此和模式属早熟禾属的中文名不一致。

分布

泛球分布。

特征描述

特征简述

草本或木本状的竹类;秆多为直立,节间中空单叶,互生,交互排列为2行,由叶鞘、叶舌和叶片组成;花在小穗轴上交互排列为2行以形成小穗,再组合为各式各样的复合花序;小穗下部具苞片和先出叶各1片,称为颖片,分别为第一颖和第二颖;陆续在上方的各节着生苞片和先出叶,分别称为外稃内稃,花被片退化为鳞被,雄蕊(1-)3-6,稀多数,雌蕊1,花柱2-3,柱头羽毛状或帚刷状,内外稃连同所包裹的花部结构合称为小花;果实通常为颖果,稀为囊果或坚果状。

系统发育

科内关系

禾本科系统发育树[3][4]
禾本科

柊叶竺亚科
服叶竺亚科
姜叶竺亚科BOP分支

稻亚科
竹亚科早熟禾亚科
PACMAD分支


三芒草亚科

芦竹亚科百生草亚科

扁芒草亚科虎尾草亚科


黍亚科在分子研究开展之前,禾本科的传统系统发育和分类研究的集大成之作是英国邱园的禾本科专家克莱顿伦沃伊兹合著的《禾本科属志》Genera Graminum)。他们将禾本科分为6亚科,即竹亚科(Bambusoideae)、早熟禾亚科(Pooideae)、酸模芒亚科(Centothecoideae)、芦竹亚科(Arundinoideae)、虎尾草亚科(Chloridoideae)和黍亚科(Panicoideae),下分40个族。[5]然而,分子研究表明这一系统是很不自然的,比如竹亚科和芦竹亚科按他们的定义都是高度的并系群

禾本科是较早开展国际协作的分子系统发育研究的大科。早在2001年,禾草系统发育工作组(Grass Phylogeny Working Group, GPWG)就发表了禾本科的分子系统发育树。[6]2012年,该工作组又发表了更新的分子系统发育树,确定了12个大分支,处理为12个亚科。[3]此后,由美国史密松研究院国家自然博物馆保罗·彼得逊领衔的另一国际研究团队又在2015年发表了禾本科到族级的系统。[7]然而,由于禾本科是经济价值极为重要的大科,相关研究开展很多,在GPWG II系统发表之后,又不断有新研究对禾本科的系统发育树进行修正。比如在PACMAD分支中,GPWG II系统以三芒草亚科(Aristidoideae)为基部群,然而2015年的一项使用了叶绿体全基因组的研究表明黍亚科才是这一分支的基部群[4],这一发现又得到了后续研究的确认。即使如此,禾本科的系统发育至今也仍然还有很多不完善或不确定的地方。

多识被子植物系统根据GPWG II系统,仍把禾本科分为12个亚科,包括基部的3个小亚科柊叶竺亚科(Anomochlooideae)、服叶竺亚科(Pharoideae)和姜叶竺亚科(Puelieae),构成所谓BOP分支(曾用名“BEP分支”)的3个亚科稻亚科(Oryzoideae,曾用名皱稃草亚科Ehrhartoideae)、竹亚科和早熟禾亚科,构成所谓PACMAD分支(或“PACCMAD分支”)的6个亚科三芒草亚科、芦竹亚科、百生草亚科(Micrairoideae)、扁芒草亚科(Danthonioideae)、虎尾草亚科和黍亚科(包括酸模芒亚科)。黍亚科虽然是PACMAD分支的基部群,但因为形态特化,在禾本科的传统分类系统中常置于全科最后,多识被子植物系统也延续了这一传统;将该亚科置于最后还可和GPWG II的系统发育树兼容。族的划分则基本依照保罗·彼得逊等人2015年的系统。[7]

针茅族

针茅族(Stipeae)的核心大属是针茅属Stipa),如像克莱顿-伦沃伊兹系统那样采取广义概念,则有300种左右,全球广泛分布。然而,2012年罗马先科等人所做的研究表明,这样的广义针茅属是高度的并系群,除粟草属Milium)等不属于针茅族的属外,针茅族其他所有属都嵌在其中。[8]根据9段叶绿体DNA序列构建的系统发育树,综合考虑形态和地理分布等信息,罗马先科等人把针茅族细分为32个属和属级分支;然而除此之外,还有岭细柄茅Ptilagrostis kingii)不属于任一分支,而亿丘草属Jarava)为并系群,其中的亿丘禾J. annua)也应给予属级地位。在这32个属和属级分支中,有5个分支尚无正式发表的属名可用。多识被子植物系统只把其中的芨芨草分支处理为狭义的芨芨草属Neotrinia nom. ined.),另4个中国不产的分支暂不承认。

小麦族

小麦族(Triticeae)是比较容易从形态上识别的一个族。分子研究表明,传统意义上的狭义小麦族嵌在雀麦族(Bromeae)之中,因此小麦族应该把雀麦族包括在内。在这个广义小麦族中,矮扇穗茅(原名“帕米尔扇穗茅”,Littledalea alaica)应当从扇穗茅属Littledalea)移出,独立为矮扇穗茅属Pamiria nom. ined.),它是小麦族的基部群。

狭义小麦族中包括了小麦大麦黑麦等重要谷物和许多重要牧草,极具经济价值,因此相关研究很多。由日本学者坂村彻木原均开端的小麦族细胞分类学研究表明,小麦族中普遍存在多倍体化现象,形成复杂的网状演化图景。通过分析染色体的配对行为,学界对狭义小麦族的染色体组做了分类,为其中的基本单倍组分别给予相应的符号,用这些符号便可以组成每个种的染色体组公式。在此基础上,一些学者主张根据单倍组来划分属,其中以奥斯凯尔·略维多丽斯·略维夫妇的观点最为极端,几乎把每一种单倍组都处理成一个属;其他有不少学者则主张把含有某个特定染色体组的种都归入同一属,这样划分的属常为并系群,而不符合单系原则。

细胞分类学研究虽然可以确定从二倍体到多倍体的网状演化关系,但不易确定二倍体种本身的系统发育关系,后者需要由分子支序学研究确定。多识被子植物系统结合细胞分类学和分子支序学的研究成果,通过把一些纯多倍体属(如狭义小麦属Triticum)处理为允许多系起源的杂交属,提出了一个新的小麦族分类系统,旨在尽量兼顾学界划属的传统和单系原则。

PACMAD分支

PACMAD分支(PACMAD clade)一名来自它所包含的6个亚科黍亚科(Panicoideae)、三芒草亚科(Aristidoideae)、虎尾草亚科(Chloridoideae)、百生草亚科(Micrairoideae)、芦竹亚科(Arundinoideae)和扁芒草亚科(Danthonioideae)的首字母。它有时也叫“PACCMAD分支”,第二个C则来自现已并入黍亚科的酸模芒亚科(Centothecoideae)。

在PACMAD分支中,虎尾草亚科和黍亚科是两大骨干。其他4个亚科不仅种类较少,而且因为缺乏独特性状,在禾本科的传统分类系统中常与虎尾草亚科及黍亚科中较接近基部的分支一起被拼凑成高度不自然的类群。以克莱顿-伦沃伊兹系统为例,他们定义的芦竹亚科就包括了分子系统中的狭义芦竹亚科、三芒草亚科、百生草亚科的百生草属Micraira)、扁芒草亚科、虎尾草亚科的针鼠茅族(Centropodieae)以及黍亚科的粽叶芦族(Thysanolaeneae)、莎兔草族(Cyperochloeae)和巨苇族(Gynerieae)。

三芒草亚科虽为世界性分布,但仅有3属,核心大属为三芒草属Aristida),有约300-400种。南美洲的长叶三芒草Aristida longifolia)为该属的基部种,为一C3植物,与属中其他所有C4植物组成的分支形成姊妹群。三芒草属与针禾属Stipagrostis)构成姊妹群,它们再与光针禾属Sartidia)构成姊妹群。(文献库未收录该文献!)

生态学

禾本为植物界中分布最广泛的科,广泛占据从热带寒带以及高山地区的各种生境,其中一种(南极发草Deschampsia antarctica)甚至分布到南极洲,成为南极洲仅有的2种被子植物之一。

分类

分类列表

以下是根据最新资料整理的禾本科的科内分类系统。要详细了解列表中各种格式的含义,参见帮助:分类列表

01. 柊叶竺亚科 Subfam. Anomochlooideae Pilg. ex Potztal (1957)
01. 柊叶竺族 Tr. Anomochloeae C. E. Hubb. (1934)
02. 扭芒竺族 Tr. Streptochaeteae C. E. Hubb. (1934)
02. 服叶竺亚科 Subfam. Pharoideae L. G. Clark & Judz. (1996)
03. 服叶竺族 Tr. Phareae Stapf (1898)
 Sy-vg.gif Leptasis R. Br.
03. 姜叶竺亚科 Subfam. Puelioideae L. G. Clark, M. Kobay., Spangler, S. Mathews & E. A. Kellogg (2000)
04. 姜叶竺族 Tr. Puelieae Soderstr. & R. P. Ellis (1988)
04. 稻亚科 Subfam. Oryzoideae Kunth ex Beilschm. (1833)
05. 扭果竺族 Tr. Streptogyneae C. E. Hubb. ex Calderón & Soderstr. (1980)
 Sy-vg.gif Streptogyne Poir.
06. 皱稃草族 Tr. Ehrharteae Nevski (1937)
07. 叶轴草族 Tr. Phyllorachideae C. E. Hubb. (1939)
08. 稻族 Tr. Oryzeae Martinov (1820)
01. 稻亚族 Subtr. Oryzinae Griseb. (1853)
Sy-hg.gif 疣粒稻属 Cn.gif Padia Moritzi
Sy-hg.gif 刺叶稻属 Cn.gif Porteresia Tateoka
 Sy-ig.gif Indoryza A. N. Henry & B. Roy (1969), nom. superfl.
 Sy-ug.gif Homalocenchrus Mieg (1760), nom. rej. sub Leersia Sw. (1788)
 Sy-ig.gif Asprella Schreb. (1789), nom. superfl.
 Sy-vg.gif Asperella Juss.
02. 菰亚族 Subtr. Zizaniinae Benth. (1881)
Sy-hg.gif Hydrochloa P. Beauv.
05. 竹亚科 Subfam. Bambusoideae Luerss. (1893)
09. 北美箭竹族 Tr. Arundinarieae Hack. (1887)
Sy-hg.gif 异枝竹属 Metasasa W. T. Lin
 Sy-ig.gif Ludolfia Willd. (1808), hom. illeg. non Adans. (1763)
 Sy-ig.gif 冷箭竹属 Omeiocalamus Keng f. (1983), nom. nud.
Sy-hg.gif 月月竹属 Menstruocalamus T. P. Yi
Sy-hg.gif 川方竹属 Oreocalamus Keng
Sy-hg.gif 筇竹属 Qiongzhuea Hsueh & T. P. Yi
Sy-hg.gif 藏箭竹属 Borinda Stapleton
Sy-hg.gif 华西箭竹属 Sinarundinaria Nakai
Sy-hg.gif 肿节竹属 Clavinodum T. H. Wen
 Sy-ig.gif Sinoarundinaria Ohwi (1931), nom. superfl.
 • 043. 苦竹属 (川竹属/女竹属/大明竹属) Pleioblastus Nakai
Sy-hg.gif 川竹属 Nipponocalamus Nakai
Sy-hg.gif 花竹属 Polyanthus C. H. Hu ex Y. C. Hu
Sy-hg.gif 短穗竹属 Brachystachyum Keng
Sy-hg.gif 缅竹属 Burmabambus Keng f.
Sy-hg.gif 不丹竹属 Butania Keng f.
Sy-hg.gif 单苞竹属 Monospatha W. T. Lin
10. 簕竹族 Tr. Bambuseae Kunth ex Dumort. (1829)
03. 节柱竹亚族 Subtr. Arthrostylidiinae Soderstr. & R. P. Ellis (1988)
Sy-hg.gif Matudacalamus F. Maek.
04. 丘竹亚族 Subtr. Chusqueinae Soderstr. & R. P. Ellis (1988)
 Sy-kg.gif Moya Acosta-Solís (1969), nom. nud.
Sy-hg.gif 脉鳞竺属 Neurolepis Meisn.
 Sy-ig.gif Platonia Kunth (1829), hom. illeg. non Raf. (1810)
Sy-hg.gif Rettbergia Raddi
Sy-hg.gif 簇丘竹属 Cn.gif (斯窝伦竹属 Cn.gif) Swallenochloa McClure
05. 瓜多竹亚族 Subtr. Guaduinae Soderstr. & R. P. Ellis (1988)
Sy-hg.gif Criciuma Soderstr. & Londoño
 Sy-kg.gif Bambusa Mutis ex Caldas (1809), pro syn.
06. 簕竹亚族 Subtr. Bambusinae J. Presl (1830)
 Sy-ug.gif Bambos Retz. (1788), nom. rej. sub Bambusa Schreb. (1789)
Sy-hg.gif 绿竹属 Dendrocalamopsis Q. H. Dai & X. L. Tao
 Sy-ig.gif Dendrocalamopsis (L. C. Chia & H. L. Fung) Keng f. (1983), hom. illeg. non Q. H. Dai & X. L. Tao (1982)
Sy-hg.gif Ischurochloa Buse
Sy-hg.gif 孝顺竹属 (凤尾竹属/凤凰竹属) Leleba Rumph. ex Nakai
Sy-hg.gif 单竹属 (箪竹属) Lingnania McClure
Sy-hg.gif 慈竹属 Neosinocalamus Keng f.
Sy-hg.gif Tetragonocalamus Nakai
Sy-hg.gif 单枝竹属 Monocladus L. C. Chia, H. L. Fung & Y. L. Yang
Sy-hg.gif 丹老竹属 Cn.gif (克立马竹属 Cn.gif) Klemachloa R. Parker
Sy-hg.gif 麻竹属 (慈竹属 Cn red.gif/龙竹属/甜竹属) Sinocalamus McClure
 Sy-ig.gif Microcalamus Gamble (1890), hom. illeg. non Franch. (1889)
07. 异颖竹亚族 Subtr. Hickeliinae A. Camus (1924)
Sy-hg.gif 薏苡竹属 Cn.gif (假薏苡竹属 Cn.gif) Pseudocoix A. Camus
Sy-hg.gif 褐纹竹属 Chloothamnus Buse
Sy-hg.gif Oreiostachys Gamble
08. 梨竹亚族 Subtr. Melocanninae Benth. (1881)
Sy-hg.gif 薄竹属 Leptocanna L. C. Chia & H. L. Fung
09. 总序竹亚族 Subtr. Racemobambosinae Stapleton (1994)
11. 黍竺族 Tr. Olyreae Martinov (1820)
10. 伊里安竺亚族 Subtr. Buergersiochloinae L. G. Clark & Judz. (2007)
11. 雨林竺亚族 Subtr. Parianinae Hack. (1887)
12. 黍竺亚族 Subtr. Olyrinae Kromb. (1875)
06. 早熟禾亚科 Subfam. Pooideae Benth. (1861)
12. 短颖草族 Tr. Brachyelytreae Ohwi (1941)
13. 沼垫草族 Tr. Nardeae W. D. J. Koch (1837)
14. 显子草族 Tr. Phaenospermateae Renvoize & Clayton (1985)
Sy-hg.gif 槽稃草属 Euthryptochloa Cope
15. 臭草族 Tr. Meliceae Link ex Endl. (1830)
 Sy-kg.gif Devauxia P. Beauv. ex Kunth (1833), pro syn.
16. 针茅族 Tr. Stipeae Martinov (1820)
 Sy-vg.gif Stupa Asch.
 Sy-kg.gif Sparteum P. Beauv. (1812), pro syn.
 Sy-kg.gif Trichosantha Steud. (1841), nom. nud.
 Sy-vg.gif Ampelodesmus J. Woods
 Sy-ig.gif Dilepyrum Raf. (1808), nom. superfl. et hom. illeg. non Michx. (1803)
 Sy-vg.gif Orthachne Hughes
 Sy-ig.gif Caryochloa Spreng. (1827), hom. illeg. non Trin. (1826)
Sy-hg.gif 黑燕茅属 Cn.gif Podopogon Raf. (1825), nom. rej. sub Piptochaetium J. Presl (1830)
 Sy-ig.gif Parodiella Reeder & C. Reeder (1968), hom. illeg. non Speg. (1880)
 Sy-ig.gif Urachne Trin. (1820), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Lasiagrostis Link (1827), nom. superfl.
 Sy-vg.gif Lasingrostis Link
Sy-hg.gif 雀麦羽茅属 Cn.gif Aristella (Trin.) Bertol.
 Sy-ug.gif Fendleria Steud. (1854), typ. consp.
17. 龙常草族 Tr. Diarrheneae Tateoka ex C. S. Campb. (1985)
 Sy-ig.gif Diarina Raf. (1819), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Korycarpus Zea ex Lag. (1816), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Roemeria Zea ex Roem. & Schult. (1817), hom. illeg. non Medik. (1792)
18. 短柄草族 Tr. Brachypodieae Harz (1880)
 Sy-ig.gif Tragus Panz. (1813), hom. illeg. non Haller (1768)
19. 小麦族 Tr. Triticeae Dumort. (1824)
 Sy-kg.gif Boissiera Hochst. ex Griseb. (1852), isonym. id. ut Hochst. & Steud. (1840)
 Sy-kg.gif Schnizleinia Steud. (1840), pro syn.
 Sy-ig.gif Euraphis (Trin.) Lindl. (1846), nom. superfl.
 Sy-kg.gif Euraphis (Trin.) Kuntze (1891), isonym. id. ut Lindl. (1846)
 Sy-ig.gif Avenaria Heist. ex Fabr. (1759), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Forasaccus Bubani (1901), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Libertia Lej. (1825), hom. illeg. non Dumort. (1822)
Sy-hg.gif 旱雀麦属 Cn.gif Anisantha K. Koch
 Sy-ig.gif Genea (Dumort.) Dumort. (1868), hom. illeg. non Vittad. (1831)
Sy-hg.gif 类雀麦属 Cn.gif Bromopsis (Dumort.) Fourr.
Sy-hg.gif 扁穗雀麦属 Cn.gif Ceratochloa DC. & P. Beauv.
Sy-hg.gif 细雀麦属 Cn.gif Nevskiella V. I. Krecz. & Vved.
Sy-hg.gif 芒麦草属 Critesion Raf.
Sy-hg.gif 窄穗草属 Cn.gif Stenostachys Turcz.
 Sy-ig.gif Clinelymus (Griseb.) Nevski (1932), nom. superfl.
Sy-hg.gif 花鳞草属 Cn.gif Anthosachne Steud.
Sy-hg.gif 弯穗麦属 Cn.gif (弯穗草属 Cn.gif) Campeiostachys Drobow
Sy-hg.gif 仲彬草属 Cn.gif (以礼草属) Kengyilia C. Yen & J. L. Yang
Sy-hg.gif 冠麦草属 Cn.gif (冠麦属 Cn.gif) Lophopyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 牧麦草属 (牧场麦属 Cn.gif/蓝茎草属 Cn.gif) Pascopyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 假鹅观草属 Cn.gif (拟鹅观草属 Cn.gif) Pseudoroegneria (Nevski) Á. Löve
Sy-hg.gif 鹅观草属 Roegneria K. Koch
Sy-hg.gif 松鼠草属 Cn.gif (裂颖草属 Cn.gif) Sitanion Raf.
Sy-hg.gif 薄冰草属 Thinopyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 毛麦草属 Cn.gif (被毛草属 Cn.gif) Trichopyrum Á. Löve
 Sy-ig.gif Asperella Humb. (1790), hom. illeg. non Asprella Schreb. (1789)
 Sy-vg.gif Asprella Willd.
Sy-hg.gif Aneurolepidium Nevski
 Sy-rg.gif Cuviera Koeler (1802), hom. rej. non DC. (1807)
 Sy-ig.gif Haynaldia Schur (1866), hom. illeg. non Schulzer (1866)
 Sy-ig.gif Aegilopodes Á. Löve (1982), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Perlaria Heist. ex Fabr. (1763), nom. superfl.
Sy-hg.gif 波斯山羊草属 Cn.gif Aegilemma Á. Löve
Sy-hg.gif 南法山羊草属 Cn.gif Aegilonearum Á. Löve
Sy-hg.gif 钝麦草属 Cn.gif Amblyopyrum (Jaub. & Spach) Eig
Sy-hg.gif 单芒山羊草属 Cn.gif Chennapyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 丛芒山羊草属 Cn.gif Comopyrum (Jaub. & Spach) Á. Löve
Sy-hg.gif 一粒小麦属 Crithodium Link
 Sy-ug.gif Nivieria Ser. (1842), typ. consp.
Sy-hg.gif 圆柱山羊草属 Cn.gif Cylindropyrum (Jaub. & Spach) Á. Löve
Sy-hg.gif 偏凸山羊草属 Cn.gif Gastropyrum (Jaub. & Spach) Á. Löve
Sy-hg.gif 伞穗山羊草属 Cn.gif Kiharapyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 尾状山羊草属 Cn.gif Orrhopygium Á. Löve
Sy-hg.gif 节节麦属 Patropyrum Á. Löve
Sy-hg.gif 二角山羊草属 Cn.gif Sitopsis (Jaub. & Spach) Á. Löve
 Sy-kg.gif Gigachilon Seidl
 Sy-ig.gif Frumentum E. H. L. Krause (1898), nom. superfl.
 Sy-ig.gif × Triticale Tscherm.-Seys. ex Müntzing
 Sy-ig.gif × Triticosecale Wittm. (1899), nom. nud.
20. 燕麦族 Tr. Aveneae Dumort. (1824)
13. 水茅亚族 Subtr. Scolochloinae Tzvelev (1987)
Sy-hg.gif 富民草属 Fluminia Fr.
14. 虉草亚族 Subtr. Phalaridinae Fr. (1835)
Sy-sg.gif 虉草属 (狭义) Cn.gif Phalaroides Wolf
 Sy-ig.gif Baldingera G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (1799), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Digraphis Trin. (1820), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Endallex Raf. (1830), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Phalaridantha St.-Lag. (1889), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Typhoides Moench (1794), nom. superfl.
15. 凌风草亚族 Subtr. Brizinae Tzvelev (1968)
 Sy-kg.gif Calotheca Desv. ex Spreng. (1817), isonym. id. ut Desv. (1810)
 Sy-kg.gif Lechlera Steud. (1854), pro syn.
16. 剪股颖亚族 Subtr. Agrostidinae Fr. (1835)
 Sy-ig.gif Vilfa Adans. (1763), nom. superfl.
 Sy-kg.gif Candollea Bastard ex Steud. (1840), pro syn.
 Sy-kg.gif × Agropogon P. Fourn.
 Sy-ig.gif Chaeturus Link (1800), hom. illeg. non Chaiturus Willd. (1787)
 Sy-ig.gif Amagris Raf. (1814), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Athernotus Dulac (1867), nom. superfl.
 Sy-kg.gif Pteropodium Willd. ex Steud. (1841), nom. nud.
Sy-hg.gif 异颖草属 Anisachne Keng
17. 假甜茅亚族 Subtr. Torreyochloinae Soreng & J. I. Davis (2003)
18. 黄花茅亚族 Subtr. Anthoxanthinae A. Gray (1856)
Sy-hg.gif 茅香属 Hierochloe R. Br. (1810), nom. cons.
19. 燕麦亚族 Subtr. Aveninae J. Presl (1830)
 Sy-ig.gif Brachystylus Dulac (1867), nom. superfl.
Sy-hg.gif 异燕麦草属 Cn.gif Pseudarrhenatherum Rouy
 Sy-ig.gif Thorea Rouy (1913), hom. illeg. non Bory (1808)
 Sy-kg.gif Leptopyrum Raf. (1808), nom. nud. et stat. dub.
21. 早熟禾族 Tr. Poeae R. Br. (1814)
20. 蓝禾亚族 Subtr. Sesleriinae Parl. (1845)
 Sy-ig.gif Chamagrostis Borkh. ex Wibel (1799), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Knappia Sm. (1803), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Rothia Borkh. (1792), hom. illeg. non Schreb. (1791)
 Sy-ig.gif Sturmia Hoppe (1799), nom. superfl.
21. 银须草亚族 Subtr. Airinae Fr. (1835)
 Sy-ug.gif Weingaertneria Bernh. (1800), nom. rej. sub Corynephorus P. Beauv. (1812)
 Sy-ig.gif Aspris Adans. (1763), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Fussia Schur (1866), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Salmasia Bubani (1901), nom. superfl. et hom. illeg. non Schreb. (1789)
 Sy-kg.gif Salmasia Bubani (1873), nom. nud.
22. 绒毛草亚族 Subtr. Holcinae Dumort. (1868)
 Sy-ig.gif Ginannia Bubani (1901), nom. superfl. et hom. illeg. non Scop. (1777)
 Sy-ig.gif Nothoholcus Nash (1913), nom. superfl.
 Sy-vg.gif Notholcus Nash ex Hitchc.
 Sy-ig.gif Sorgum Adans. (1763), nom. superfl. et hom. rej. sub Sorghum Moench (1794)
23. 沙禾亚族 Subtr. Ammochloinae Tzvelev (1976)
24. 鸭茅亚族 Subtr. Dactylidinae Stapf (1898)
 Sy-vg.gif Dactylus Asch.
 Sy-vg.gif Lamarkia Moench (1794), orth. rej.
 Sy-ig.gif Chrysurus Pers. (1805), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Tinaea Garzia (1838), nom. superfl. et hom. illeg. non Tinea Spreng. (1820)
 Sy-ug.gif Achyrodes Boehm. (1760), nom. rej. sub Lamarckia Moench (1794)
25. 洋狗尾草亚族 Subtr. Cynosurinae Fr. (1835)
26. 假牛鞭草亚族 Subtr. Parapholidinae Caro (1982)
Sy-hg.gif Scleropoa Griseb.
 Sy-ig.gif Brizopyrum Link (1827), nom. superfl.
27. 黑麦草亚族 Subtr. Loliinae Dumort. (1829)
Sy-hg.gif 大羊茅属 Cn.gif Heteranthus Borkh.
Sy-hg.gif 银穗草属 Leucopoa Griseb.
 Sy-ig.gif Zerna Panz. (1814), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Asprella Host (1809), hom. illeg. non Schreb. (1789)
28. 碱茅亚族 Subtr. Puccinelliinae Soreng & J. I. Davis (2003)
 Sy-ig.gif Schmidtia Tratt. (1816), hom. illeg. non Moench (1802)
 Sy-ig.gif Wilibalda Sternb. ex Roth (1827), nom. superfl.
29. 单蕊草亚族 Subtr. Cinninae Caruel (1892)
 Sy-ig.gif Abola Adans. (1763), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Blyttia Fr. (1839), hom. illeg. non Arn. (1838)
 Sy-ig.gif Greenia Nutt. (1835), hom. illeg. non S. Wallman (1791)
 Sy-ig.gif Sclerachne Torr. ex Trin. (1841), hom. illeg. non R. Br. (1838)
 Sy-ig.gif Thurberia Benth. (1881), hom. illeg. non A. Gray (1854)
30. 别离草亚族 Subtr. Ventenatinae Holub ex Tzvelev (1976)
 Sy-ig.gif Malya Opiz (1852), nom. superfl.
31. 看麦娘亚族 Subtr. Alopecurinae Dumort. (1829)
32. 粟草亚族 Subtr. Miliinae Dumort. (1829)
 Sy-ig.gif Miliarium Moench (1794), nom. superfl.
33. 早熟禾亚族 Subtr. Poinae Dumort. (1829)
 Sy-ig.gif Aulacolepis ettingsh.
 Sy-ug.gif Neoaulacolepis Rauschert (1982), typ. consp.
 Sy-ig.gif Paneion Lunell (1915), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Panicularia Heist. ex Fabr. (1759), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Poagris Raf. (1837), nom. superfl.
Sy-hg.gif 类早熟禾属 Arctopoa (Griseb.) Prob.
Sy-hg.gif 旱禾属 Eremopoa Roshev.
Sy-hg.gif Tzvelevia E. B. Alexeev
Sy-hg.gif 残颖禾属 Cn.gif Aphanelytrum Hack. ex Sodiro
Sy-hg.gif 微燕草属 Cn.gif Tovarochloa T. D. Macfarl. & But
Sy-hg.gif 扇稃草属 Cn.gif Anthochloa Nees & Meyen
Sy-hg.gif 南羊茅属 Cn.gif Austrofestuca (Tzvelev) E. B. Alexeev
Sy-hg.gif 卧燕草属 Cn.gif Dissanthelium Trin.
Sy-hg.gif 肋稃禾属 Cn.gif Neuropoa Clayton
Sy-hg.gif 矮沙禾属 Cn.gif Libyella Pamp.
 Sy-ig.gif Lindbergia Bor
07. 三芒草亚科 Subfam. Aristidoideae Caro (1982)
22. 三芒草族 Tr. Aristideae C. E. Hubb. (1960)
 Sy-ig.gif Chaetaria P. Beauv. (1812), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Kielboul Adans. (1763), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Moulinsia Raf. (1830), hom. illeg. non Cambess. (1829)
08. 芦竹亚科 Subfam. Arundinoideae Burmeist. (1837)
23. 芦竹族 Tr. Arundineae Dumort. (1824)
Sy-hg.gif 秃五毛草属 Cn.gif Pentacraspedon Steud.
 Sy-ig.gif Donacium Fr. (1843), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Donax P. Beauv. (1812), nom. superfl. et hom. illeg. non Lour. (1790)
 Sy-ig.gif Eudonax Fr. (1843), nom. superfl.
 Sy-rg.gif Scolochloa Mert. & W. D. J. Koch (1823), hom. rej. non Link (1827)
24. 蓝沼草族 Tr. Molinieae V. Jirásek (1966)
 Sy-ig.gif Amblytes Dulac (1867), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Enodium Pers. ex Gaudin (1811), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Monilia Gray (1821), nom. superfl. et hom. rej. sub Bonord. (1851)
 Sy-ug.gif Czernya C. Presl (1820), typ. consp.
 Sy-ug.gif Xenochloa Licht. ex Roem. & Schult. (1817), typ. consp.
Sy-hg.gif 卡开芦属 Cn.gif Trichoon Roth
 Sy-ug.gif Oxyanthe Steud. (1854), typ. consp.
09. 百生草亚科 Subfam. Micrairoideae Pilg. (1956)
25. 百生草族 Tr. Micraireae Pilg. (1956)
26. 鹧鸪草族 Tr. Eriachneae Eck-Borsb. (1980)
Sy-hg.gif Achneria P. Beauv.
27. 单稃箬族 Tr. Hubbardieae C. E. Hubb. (1960)
28. 柳叶箬族 Tr. Isachneae Benth. (1881)
10. 扁芒草亚科 Subfam. Danthonioideae N. P. Barker & H. P. Linder (2001)
29. 扁芒草族 Tr. Danthonieae Zotov (1963)
Sy-hg.gif 锯脊草属 Cn.gif Prionanthium Desv.
Sy-hg.gif 骨颖草属 Cn.gif Prionachne Nees ex Lindl.
 Sy-ig.gif Chondrolaena Neesnom. superfl.
 Sy-vg.gif Chondrochlaena Kuntze
Sy-hg.gif 芒缨草属 Cn.gif Pentaschistis (Nees) Spach
Sy-hg.gif 缨禾属 Cn.gif Poagrostis Stapf
Sy-hg.gif 秃缨草属 Cn.gif Afrachneria Sprague
 Sy-ig.gif Achneria Munro ex Benth. (1883), hom. illeg. non P. Beauv. (1812)
 Sy-ug.gif Moorea Lem. (1855), nom. rej. sub Cortaderia Stapf (1897)
Sy-hg.gif 山苇属 Cn.gif Lamprothyrsus Pilg.
 Sy-ig.gif Merathrepta Raf. (1830), nom. superfl.
Sy-hg.gif 酸原草属 Cn.gif Sieglingia Bernh. (1800), nom. rej. sub Danthonia DC. (1805)
 Sy-ig.gif Brachatera Desv. (1810), nom. superfl.
Sy-hg.gif Electra Panz.
Sy-hg.gif Hemisacris Steud.
Sy-hg.gif Lasiochloa Kunth
Sy-hg.gif 囊兔草属 Cn.gif Urochlaena Nees
Sy-hg.gif 奔兔草属 Cn.gif Karroochloa Conert & Türpe
Sy-hg.gif 野兔草属 Cn.gif Plagiochloa Adamson & Sprague
 Sy-ig.gif Brizopyrum Stapf (1898), hom. illeg. non Link (1827)
Sy-hg.gif 袋鼠茅属 Cn.gif Austrodanthonia H. P. Linder
Sy-hg.gif 红药单草属 Cn.gif Erythranthera Zotov
Sy-hg.gif 银鼠茅属 Cn.gif Joycea H. P. Linder
Sy-hg.gif 垫单草属 Cn.gif Monostachya Merr.
Sy-hg.gif 牧鼠茅属 Cn.gif Notodanthonia Zotov
 Sy-ig.gif Thonandia H. P. Linder (1996), nom. superfl.
Sy-hg.gif 瘦果单草属 Cn.gif Pyrrhanthera Zotov
11. 虎尾草亚科 Subfam. Chloridoideae Burmeist. (1837)
30. 针鼠茅族 Tr. Centropodieae P. M. Peterson, N. P. Barker & H. P. Linder (2011)
 Sy-ig.gif Asthenatherum Nevski (1934), nom. superfl.
31. 三针草族 Tr. Triraphideae P. M. Peterson (2010)
32. 画眉草族 Tr. Eragrostideae Stapf (1898)
34. 解冠草亚族 Subtr. Cotteinae Reeder (1965)
 Sy-ig.gif Antoschmidtia Boiss. (1884), nom. superfl.
35. 海莜草亚族 Subtr. Uniolinae Clayton (1982)
 Sy-ig.gif Nevroctola Raf. (1825), nom. superfl.
 Sy-vg.gif Neuroctola Raf. ex Steud.
 Sy-ig.gif Trisiola Raf. (1817), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Triphlebia Stapf (1898), hom. illeg. non Baker (1886)
36. 画眉草亚族 Subtr. Eragrostidinae J. Presl (1830)
Sy-hg.gif Acamptoclados Nash
Sy-hg.gif Diandrochloa De Winter
Sy-hg.gif 伏眉草属 Cn.gif Neeragrostis Bush
Sy-hg.gif 脱兔草属 Cn.gif Ectrosiopsis (Ohwi) Ohwi ex Jansen
37. 位置未定属(画眉草族) Genera Incertae Sedis Eragrostidearum
33. 结缕草族 Tr. Zoysieae Benth. (1881)
38. 结缕草亚族 Subtr. Zoysiinae Benth. (1878)
39. 鼠尾粟亚族 Subtr. Sporobolinae Benth. (1881)
 Sy-kg.gif Psilolemma S. M. Phillips (1974), nom. nud.
 Sy-kg.gif Pechea Lapeyr. (1818), pro syn.
Sy-hg.gif 髯基粟属 Cn.gif Calamovilfa (A. Gray) Hack. ex Scribn. & Southw.
Sy-hg.gif 隐花草属 Crypsis Aiton (1789), nom. cons. atque nom. rej. sub Sporobolus R. Br. (1810)
 Sy-ig.gif Antitragus Gaertn. (1790), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Raddia Mazziari (1824), nom. superfl. et hom. illeg. non Bertol. (1819)
 Sy-ug.gif Pallasia Scop. (1777), nom. rej. sub Crypsis Aiton (1789)
Sy-hg.gif 穗隐草属 Cn.gif (扎股草属) Heleochloa Host ex Roem. (1809), nom. rej. sub Sporobolus R. Br. (1810)
Sy-hg.gif 芦米草属 Cn.gif Ponceletia Thouars (1808), nom. rej. sub Sporobolus R. Br. (1810)
 Sy-ig.gif Psammophila Schult. (1822), nom. superfl.
Sy-hg.gif 纤毛米草属 Cn.gif Solenachne Steud.
Sy-hg.gif 米草属 (大米草属) Spartina Schreb. (1789), nom. rej. sub Sporobolus R. Br. (1810)
 Sy-ig.gif Chauvinia Steud. (1854), hom. illeg. non Bory (1829)
Sy-hg.gif 北美米草属 Cn.gif Trachynotia Michx.
 Sy-ig.gif Limnetis Rich. (1805), nom. superfl.
Sy-hg.gif 异眉草属 Cn.gif Thellungia Stapf
34. 狗牙根族 Tr. Cynodonteae Dumort. (1824)
40. 獐毛亚族 Subtr. Aeluropodinae P. M. Peterson (2010)
41. 矛胶草亚族 Subtr. Triodiinae Benth. (1881)
 Sy-kg.gif Triodon Baumg. (1816), pro syn.
Sy-hg.gif 距稃草属 Cn.gif Plectrachne Henrard
42. 春池草亚族 Subtr. Orcuttiinae P. M. Peterson & Columbus (2007)
43. 三齿稃亚族 Subtr. Tridentinae Keng & Keng f. ex Keng f. & L. Liu (1960)
Sy-hg.gif 角畔茅属 Cn.gif Schenckochloa J. J. Ortíz
 Sy-ig.gif Tricuspis P. Beauv. (1812), hom. illeg. non Pers. (1806)
44. 穇亚族 Subtr. Eleusininae Dumort. (1829)
Sy-hg.gif 双稃草属 Diplachne P. Beauv.
Sy-hg.gif 兔蟋草属 Cn.gif Coelachyropsis Bor
Sy-hg.gif 光果蟋草属 Cn.gif Cypholepis Chiov.
 Sy-ig.gif Monerma P. Beauv. (1812), nom. superfl.
 Sy-kg.gif Langsdorffia Fisch. ex Regel (1863), pro syn.
 Sy-ig.gif Schultesia Spreng. (1815), nom. superfl. et hom. rej. sub Mart. (1827)
 Sy-ug.gif Capriola Adans. (1763), nom. rej. sub Cynodon Rich. (1805)
 Sy-ug.gif Dactilon Vill. (1787), nom. rej. sub Cynodon Rich. (1805)
 Sy-ig.gif Fibichia Koeler (1802), nom. superfl.
45. 草沙蚕亚族 Subtr. Tripogoninae Stapf (1917)
 Sy-kg.gif Roylea Nees ex Steud. (1841), nom. nud.
46. 冠芒草亚族 Subtr. Pappophorinae Dumort. (1829)
47. 锋芒草亚族 Subtr. Traginae P. M. Peterson & Columbus (2007)
 Sy-ig.gif Lappago Schreb. (1789), nom. superfl.
 Sy-ug.gif Nazia Adans. (1763), nom. rej. sub Tragus Haller (1768)
48. 蛇矛草亚族 Subtr. Hilariinae P. M. Peterson & Columbus (2007)
49. 滨碱草亚族 Subtr. Monanthochloinae Pilg. ex Potztal (1969)
 Sy-vg.gif Distichilis Raf.
Sy-hg.gif 滨碱草属 Cn.gif Monanthochloe Engelm.
Sy-hg.gif 膜碱草属 Cn.gif Reederochloa Soderstr. & H. F. Decker
50. 垂穗草亚族 Subtr. Boutelouinae Stapf (1917)
 Sy-vg.gif Botelua Lag. (1805), orth. rej.
Sy-hg.gif 野牛草属 Buchloe Engelm. (1859), nom. cons.
Sy-hg.gif 脉颖牛草属 Cn.gif Buchlomimus Reeder, C. Reeder & Rzed.
Sy-hg.gif 假枪草属 Cn.gif Cathestecum J. Presl
Sy-hg.gif 永轴茅属 Cn.gif Chondrosum Desv.
Sy-hg.gif 环穗草属 Cn.gif Cyclostachya Reeder & C. Reeder
Sy-hg.gif 九顶枪草属 Cn.gif Griffithsochloa G. J. Pierce
Sy-hg.gif 宿枝牛草属 Cn.gif Opizia J. Presl
Sy-hg.gif 叉枪草属 Cn.gif Pentarrhaphis Kunth
Sy-hg.gif 扇毛草属 Cn.gif Pringleochloa Scribn.
Sy-hg.gif 单性枪草属 Cn.gif Soderstromia C. V. Morton
 Sy-ig.gif Fourniera Scribn. (1897), hom. illeg. non E. Fourn. (1873)
51. 驴草亚族 Subtr. Scleropogoninae Pilg. (1956)
 Sy-vg.gif Monroa Torr. (1857), orth. rej.
52. 乱子草亚族 Subtr. Muhlenbergiinae Pilg. (1956)
Sy-hg.gif Epicampes J. Presl
53. 位置未定属(狗牙根族) Genera Incertae Sedis Cynodontearum
 Sy-ig.gif Kengia Packer (1960), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Monathera Raf. (1819), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Monocera Elliott (1816), nom. superfl.
 Sy-ig.gif Triatherus Raf. (1818), nom. superfl.
 Sy-ug.gif Campulosus Desv. (1810), nom. rej. sub Ctenium Panz. (1813)
 Sy-ig.gif Holboellia Hook. (1831), hom. illeg. non Wall. (1824)
 Sy-vg.gif Pogoneura Napper
35. 位置未定属(虎尾草亚科) Genera Incertae Sedis Chloridoidearum
12. 黍亚科 Subfam. Panicoideae Link (1827)
36. 粽叶芦族 Tr. Thysanolaeneae C. E. Hubb. (1934)
37. 莎兔草族 Tr. Cyperochloeae L. Watson & Dallwitz ex Sánchez-Ken & L. G. Clark (2010)
38. 酸模芒族 Tr. Centotheceae Ridl. (1907)
 Sy-vg.gif Centosteca Desv. (1810), orth. rej.
39. 轭草族 Tr. Zeugiteae Sánchez-Ken & L. G. Clark (2010)
 Sy-ig.gif Senites Adans. (1763), nom. superfl.
 Sy-ug.gif Krombholzia Rupr. ex E. Fourn. (1876), typ. consp.
 Sy-kg.gif Galeottia M. Martens & Galeotti (1842), pro syn.
Sy-hg.gif 林轭草属 Cn.gif Calderonella Soderstr. & H. F. Decker
40. 林燕麦族 Tr. Chasmanthieae L. Watson & Dallwitz ex Sánchez-Ken & L. G. Clark (1744)
41. 丛鞘草族 Tr. Steyermarkochloeae Davidse & R. P. Ellis (1985)
42. 箭针草族 Tr. Tristachyeae Sánchez-Ken & L. G. Clark (2010)
Sy-hg.gif 针戟草属 Cn.gif Apochaete (C. E. Hubb.) J. B. Phipps
Sy-hg.gif 毛戟草属 Cn.gif Dolichochaete (C. E. Hubb.) J. B. Phipps
Sy-hg.gif 钩戟草属 Cn.gif Veseyochloa J. B. Phipps
43. 巨苇族 Tr. Gynerieae Sánchez-Ken & L. G. Clark (2001)
44. 黍族 Tr. Paniceae R. Br. (1814)
54. 位置未定属(黍族) Genera Insertae Sedis Panicearum
Sy-hg.gif 疣鬃黍属 Cn.gif Chloachne Stapf
 Sy-ig.gif Tisserantiella Mimeur (1949), nom. superfl. et hom. illeg. non P. de la Varde (1941)
55. 瓶刷草亚族 Subtr. Anthephorinae Benth. (1881)
 Sy-ug.gif Valota Adans. (1763), hom. rej. non Vallota Herb. (1821)
Sy-hg.gif 薄稃草属 Leptoloma Chase
56. 拱稃草亚族 Subtr. Boivinellinae Pilg. (1940)
 Sy-ig.gif Hemigymnia Stapf (1920), hom. illeg. non Griff. (1842)
Sy-hg.gif 山鸡谷草属 Neohusnotia A. Camus
Sy-hg.gif 宽叶拱稃草属 Cn.gif Boivinella A. Camus
 Sy-ig.gif Hippagrostis Kuntze (1891), nom. superfl.
 Sy-ug.gif Orthopogon R. Br. (1810), nom. rej. sub Oplismenus P. Beauv. (1810)
57. 脉颖草亚族 Subtr. Neurachninae Clayton & Renvoize (1986)
58. 蒺藜草亚族 Subtr. Cenchrinae Dumort. (1829)
Sy-hg.gif 救星草属 Cn.gif Eriochaeta Fig. & De Not.
Sy-hg.gif 水斗草属 Cn.gif Odontelytrum Hack.
Sy-hg.gif Sericura Hassk.
59. 糖蜜草亚族 Subtr. Melinidinae Stapf (1917)
Sy-hg.gif 岛崖黍属 Cn.gif Mildbraediochloa Butzin
Sy-hg.gif 红毛草属 Rhynchelytrum Nees
 Sy-vg.gif Rhynchelythrum Nees
60. 黍亚族 Subtr. Panicinae Fr. (1835)
45. 雀稗族 Tr. Paspaleae J. Presl (1830)
61. 马齿黍亚族 Subtr. Otachyriinae Butzin (1970)
 Sy-vg.gif Anthenantia P. Beauv.
Sy-hg.gif 薄顶草属 Cn.gif Leptocoryphium Nees
62. 须颖黍亚族 Subtr. Arthropogoninae Butzin (1972)
 Sy-ig.gif Sclerochlamys Morrone & Zuloaga (2009), hom. illeg. non F. Muell. (1858)
 Sy-ig.gif Bifaria (Hack.) Kuntze (1898), hom. illeg. non Tiegh. (1896)
Sy-hg.gif Sorengia Zuloaga & Morrone
63. 雀稗亚族 Subtr. Paspalinae Griseb. (1853)
 Sy-ig.gif Navicularia Raddi (1823), hom. illeg. non Fabr. (1759)
 Sy-kg.gif Wirtgenia Döll
 Sy-rg.gif Digitaria Heist. ex Fabr. (1759), hom. rej. non Haller (1768)
Sy-hg.gif 谷神稗属 Cn.gif Ceresia Pers.
 Sy-vg.gif Cerea Schltr.
Sy-hg.gif 交雀草属 Cn.gif Thrasya Kunth
46. 野古草族 Tr. Arundinelleae Stapf (1898)
Sy-hg.gif 猫尾野古草属 Cn.gif Calamochloe Rchb.
 Sy-kg.gif Riedelia Kunth (1833), pro syn.
 Sy-rg.gif Goldbachia Trin. (1821), hom. rej. non DC. (1821)
 Sy-ug.gif Thysanachne C. Presl (1829), typ. consp.
Sy-sg.gif 耳稃草属 (狭义) Cn.gif Berghausia Endl.
 Sy-ig.gif Miquelia Arn. & Nees (1841), hom. illeg. non Blume (1838)
47. 高粱族 Tr. Andropogoneae Dumort. (1824)
64. 位置未定属(高粱族) Andropogoneae Insertae Sedis
 Sy-vg.gif Elyonurus Kunth & Bonpl. ex Willd. (1806), orth. rej.
 Sy-kg.gif Callichloea Spreng. ex Steud. (1840), nom. nud.
 Sy-vg.gif Calochloa Kuntze
 Sy-kg.gif Habrurus Hochst. (1856), nom. nud.
Sy-hg.gif 锥茅属 Thyrsia Stapf
Sy-hg.gif 大葫芦草属 Cn.gif Sclerachne R. Br.
 Sy-ig.gif Pectinaria (Benth.) Hack. (1887), hom. illeg. non Bernh. (1800)
Sy-hg.gif 芒裔草属 Cn.gif Cyathorhachis Nees ex Steud.
65. 筒轴茅亚族 Subtr. Rottboelliinae J. Presl (1830)
 Sy-vg.gif Rottboelia Dumort.
Sy-hg.gif 空轴茅属 Coelorachis Brongn.
 Sy-vg.gif Coelorhachis Endl.
 Sy-kg.gif Aikinia Wall. (1832), pro syn.
66. 薏苡亚族 Subtr. Coicinae Rchb. ex Clayton & Renvoize (1986)
67. 摩擦草亚族 Subtr. Tripsacinae Dumort. (1829)
Sy-hg.gif 类蜀黍属 (假蜀黍属) Euchlaena Schrad.
68. 甘蔗亚族 Subtr. Saccharinae Griseb. (1846)
 Sy-ig.gif Phoenix Haller (1768), hom. illeg. non L. (1753)
 Sy-ug.gif Pollinia Spreng. (1815), nom. rej. sub Chrysopogon Trin. (1820)
Sy-hg.gif 竹节草属 Cn.gif Rhaphis Lour. (1790), nom. rej. sub Chrysopogon Trin. (1820)
 Sy-ug.gif Centrophorum Trin. (1820), nom. rej. sub Chrysopogon Trin. (1820)
Sy-hg.gif 荻属 Triarrhena (Maxim.) Nakai
Sy-hg.gif 双药芒属 Diandranthus L. Liu
Sy-hg.gif 红山茅属 Rubimons B. S. Sun
 Sy-rg.gif Blumenbachia Koeler (1802), hom. rej. non Schrad. (1825)
Sy-hg.gif 闭穗草属 Cn.gif Cleistachne Benth.
Sy-hg.gif 芒高粱属 Cn.gif Sarga Ewart
Sy-hg.gif 澳洲高粱属 Cn.gif Vacoparis Spangler
 Sy-ig.gif Ripidium Trin. (1820), hom. illeg. non Bernh. (1801)
 Sy-ig.gif Saccharifera Stokes (1812), nom. superfl.
Sy-hg.gif 河八王属 Narenga Bor
 Sy-ig.gif Chalcoelytrum Lunell (1915), nom. superfl.
69. 菅亚族 Subtr. Anthistiriinae J. Presl (1830)
Sy-hg.gif 巨菅属 Cn.gif Androscepia Brongn.
Sy-hg.gif 铁秆草属 Cn.gif Anthistiria L. f.
 Sy-vg.gif Anthisteria Schreb.
Sy-hg.gif 狼菅属 Cn.gif Aristaria Jungh.
Sy-sg.gif 菅属 (狭义) Cn.gif Heterelytron Jungh.
Sy-hg.gif 苇菅属 Cn.gif Perobachne J. Presl
70. 筒穗草亚族 Subtr. Germainiinae Clayton (1972)
71. 鸭嘴草亚族 Subtr. Ischaeminae J. Presl (1830)
 Sy-ig.gif Psilostachys Steud. (1854), hom. illeg. non Turcz. (1843)
72. 须芒草亚族 Subtr. Andropogoninae J. Presl (1830)
 Sy-ig.gif Pollinia Trin. (1832), hom. illeg. non Spreng. (1815)
Sy-hg.gif 旱莠竹属 Ischnochloa Hook. f.
Sy-hg.gif 须芒莠竹属 Cn.gif Polliniopsis Hayata
Sy-hg.gif 沙茅属 Cn.gif (旱茅属 Cn red.gif) Eremopogon Stapf
Sy-hg.gif 印缅优解草属 Cn.gif Indochloa Bor
Sy-hg.gif 油芒属 Eccoilopus Steud.

排除或存疑的名字或名称

 • Tropicos数据库中有一条Calotheca,根据该记录的详细信息,为一多余记录。
 • IPNI数据库中的Hypolepis Nees为纯粹的数据错误,是由Hypogynium Nees误衍的多余记录。

参考文献

 1. Angiosperm Phylogeny Group (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders And families of flowering plants: APG IV" (PDF), Botanical Journal of the Linnean Society 181 (1): 1–20, DOI:10.1111/boj.12385, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/boj.12385/epdf,最后访问于2016年6月11日。 
 2. 此处的科异名列表系根据其模式属的分类处理确定。其下可能包含有不属于本科的属。
 3. 3.0 3.1 GPWG II (2012), "New grass phylogeny resolves deep evolutionary relationships and discovers C4origins" (PDF), New Phytologist 193 (2): 304-312, DOI:10.1111/j.1469-8137.2011.03972.x, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2011.03972.x/epdf,最后访问于2017年5月8日。 
 4. 4.0 4.1 Cotton, Joseph L.; Wysocki, William P.; Clark, Lynn G.; Kelchner, Scot A.; Pires, J. Chris; Edger, Patrick P.; Mayfield-Jones, Dustin; Duvall, Melvin R. (2015), "Resolving deep relationships of PACMAD grasses: A phylogenomic approach" (PDF), BMC Plant Biology 15: 178, DOI:10.1186/s12870-015-0563-9, https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12870-015-0563-9?site=bmcplantbiol.biomedcentral.com,最后访问于2017年5月8日。 
 5. Clayton, S. D.; Renvoize, S. A. (1986). Genera Graminum: Grasses of the World. London: Kew Royal Botanic Garden. ISBN 9781900347754. 
 6. GPWG (2001), "Phylogeny and subfamilial classification of the grasses (Poaceae)", Annals of the Missouri Botanical Garden 88 (3): 373-457, DOI:10.2307/3298585, https://www.jstor.org/stable/3298585,最后访问于2017年5月8日。 
 7. 7.0 7.1 Soreng, Robert J.; Peterson, Paul M.; Romaschenko, Konstantin; Davidse, Gerrit; Zuloaga, Fermando O.; Judziewicz, Emmet J.; Filgueiras, Tarciso S.; Davis, Jerrold I. et al. (2015), "A worldwide phylogenetic classification of the Poaceae (Gramineae)", Journal of Systematics and Evolution 53 (2): 117-137, DOI:10.1111/jse.12150, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jse.12150/abstract,最后访问于2017年5月8日。 
 8. Romaschenko, Konstantin; Peterson, Paul M.; Soreng, Robert J.; Garcia-Jacas, Nuria; Futorna, Oksana; Susanna, Alfonso (2012), "Systematics and evolution of the needle grasses (Poaceae: Pooideae: Stipeae) based on analysis of multiple chloroplast loci, ITS, and lemma micromorphology", Taxon 61 (1): 18-44, http://www.ingentaconnect.com/contentone/iapt/tax/2012/00000061/00000001/art00002,最后访问于2017年5月8日。