Alseuosmiaceae

来自多识植物百科
跳转至: 导航搜索

Alseuosmiaceae拉丁语单词,是岛海桐科学名,但通常不排成斜体。该词标注长音的形式为Alseuosmiāceae。它也常被视为英语中的拉丁语借词。该词为复数形式,故在做主语时应与动词的复数形式搭配。

拉丁语

词源

岛海桐属学名Alseuosmia复合形式Alseuosmi-加上表示等级后缀-āceae构成。

屈折变化

第一变格法阴性名词,无单数形式。

格(Casus) 单数(Singularis) 复数(Pluralis)
主格(Nominativus) Alseuosmiāceae
属格(Genitivus) Alseuosmiāceārum
与格(Dativus) Alseuosmiāceīs
宾格(Accusativus) Alseuosmiāceās
夺格(Ablativus) Alseuosmiāceīs

出处

Alseuosmiaceae Airy Shaw (1965), in: Kew Bulletin 18: 2491965 (Dec.).