Osmundales

来自多识植物百科
跳转至: 导航搜索

Osmundales拉丁语单词,是紫萁目学名,但通常不排成斜体。该词标注长音的形式为Osmundālēs。它也常被视为英语中的拉丁语借词。该词为复数形式,故在做主语时应与动词的复数形式搭配。

拉丁语

词源

紫萁属学名Osmunda复合形式Osmund-加上表示等级后缀-ālēs构成。

屈折变化

第三变格法i亚型阴性名词,无单数形式。

格(Casus) 单数(Singularis) 复数(Pluralis)
主格(Nominativus) Osmundālēs
属格(Genitivus) Osmundālium
与格(Dativus) Osmundālibus
宾格(Accusativus) Osmundālēs
夺格(Ablativus) Osmundālibus

出处

Osmundales Link (1833), in: Hortus Regius Botanicus Berolinensis 2: 445. 1833 (Jul.-Dec.).