Agdestidaceae

来自多识植物百科
跳转至: 导航搜索

Agdestidaceae拉丁语单词,是萝卜藤科学名,但通常不排成斜体。该词标注长音的形式为Agdestidāceae。它也常被视为英语中的拉丁语借词。该词为复数形式,故在做主语时应与动词的复数形式搭配。

拉丁语

词源

萝卜藤属学名Agdestis复合形式Agdestid-加上表示科的等级后缀-aceae构成。

屈折变化

第一变格法阴性名词,无单数形式。

格(Casus) 单数(Singularis) 复数(Pluralis)
主格(Nominativus) Agdestidāceae
属格(Genitivus) Agdestidāceārum
与格(Dativus) Agdestidāceīs
宾格(Accusativus) Agdestidāceās
夺格(Ablativus) Agdestidāceīs

出处

Agdestidaceae